Nyilatkozatok 2023-05-26T08:18:05+00:00

IMPRESSZUM

Az oldal üzemeltetője:

Datapontis Kft.

székhelye: 1021 Budapest, Kuruclesi út 35/B.

adószáma: 23871702-2-41

cégjegyzékszáma: 01-09-982282

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybevevőjét adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról.

Társaságunk az adatok kezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó:
neve: E-Distribution Kft.
cégjegyzék száma: 01-09-982282
adószáma: 23871702-2-41
székhelye: 1021 Budapest, Kuruclesi út 35/B
e-mail címe: info@datapontis.com
weboldala: datapontis.com

Az E-Distribution Kft. a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk, mint adatkezelő az Ön személyes adatait

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.
 2. egyes esetekben jogszabályi előírások szerint és kötelező jelleggel kezeli, melyről külön tájékoztatást nyújt.

Az adatok kezelése során – az ügyfelek színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait vesszük igénybe:

 

Tárhelyszolgáltató:
neve: Contabo GmbH
regisztrációs szám: HRB 180722
székhelye: Aschauer Straße 32a 81549 Munich Germany
e-mail címe: info@contabo.com
weboldala: https://contabo.com
az általa végzett művelet: személyes adatok tárolása

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

A datapontis.com honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A datapontis.com honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a böngészővel kapcsolatos adatok, valamint a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

A személyre szabott kiszolgálás érdekében az oldalra látogató számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyezünk el. Abban az esetben, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit – vagy cookie-t –, akkor az aktuális látogatás során keletkező információk összekapcsolhatók a korábbi látogatások információival, kizárólag a tartalom megjelenítések személyre igazítása érdekében.

A datapontis.com a Google Analytics és a Google Adwords Remarketing szolgáltatásának követő kódjait használja. Ezeket a sütiket – vagy cookie-kat a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A sütik-ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/pri-vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon található.

Az adatkezelő a honlapon keresztül az info@datapontis.com e-mail címre írt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezen kapcsolatfelvételekhez tartozó adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő a közvetlen e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése

Információkérés

 • Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre és célja:
Adat Cél
név azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
telefonszám kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás
kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata
 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.
 • Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
 • Az adatkezelés folyamata:
 1. az érintett a maga által választott módon (személyesen, honlapon keresztül, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 2. az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 3. az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogató bűncselekményt követ el vagy az Adatkezelő rendszerét támadja, az adott látogató adatai haladéktalanul törlésre, vagy – szükség esetén – megőrzésre kerülnek a polgári jogi felelősség megállapításának, illetve büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelésben és/vagy adatfeldolgozásban résztvevő közreműködők és munkavállalók előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az ügyfelei által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Tájékoztató elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

 • a technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ
 • a datapontis.com weboldal csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhető el
 • A weboldal adminisztrálására szolgáló CMS rendszer nem tárol személyes adatokat

Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje, valamint biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 5 munkanapon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatkezelő a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 5 munkanapon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 5 munkanapon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, vagy ha elmulasztjuk a határidőt, abban az esetben a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Irányadó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén módosítja és erről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a datapontis.com weboldalon történik.

Kelt: Budapest, 2018. május 20.